เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

การควบคุมภายใน

การบริหารจัดการความเสี่ยง

02

นายสุรศักดิ์ ทิพยโชติ
นายก อบต.คำเลาะ
สายด่วน : 084-2931329

 

02

นางสาวกนกอร แสนอุบล
รองปลัด อบต.คำเลาะ
รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.คำเลาะ
สายด่วน : 098-5853819

02

นายฐานะ พัฒวัลย์
รองนายก อบต.คำเลาะ
สายด่วน : 063-8546476
 

02

นายประมวล ประสมศรี
รองนายก อบต.คำเลาะ
สายด่วน : 061-7585565

 

02

นายสมบูรณ์ ฉบับประภา
เลขานุการนายก อบต.คำเลาะ
สายด่วน : 061-3312613

 

backgroudkhamlo4

จัดการ : การอนุญาตใช้งาน Cookies

เว็บไซต์ www.khamlo.go.th มีการใช้งานเทคโนโลยีคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับคุกกี้ บนเว็บไซต์ของเรา โปรดศึกษานโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ก่อนใช้บริการเว็บไซต์ ได้ที่ลิงค์ด้านข้าง...