เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

การควบคุมภายใน

การบริหารจัดการความเสี่ยง

 

p02

น.ส.กนกอร แสนอุบล
รองปลัด อบต.คำเลาะ
รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.คำเลาะ
สายด่วย : 098-5853819
 

2

นางเนาวรัตน์ ศรีลาวงค์
นักวิชาการศึกษา

p02

น.ส.จิตรพัชร ทวีทรัพย์
นักวิชาการศึกษา(ลจ.)

p02

นางมะลิวัลย์ สุวรรณศรี
ครู

p02

นางมนเทียร รุ่งแสง
ครู

p02

น.ส.ศิศิกานต์ ติสองเมือง
ครู

p02

นางอินทิพร ศรีอ่อน
ครู

p02

นางดวงเดือน
ครู

p02

นางทิวาพร ศรีธนะภูมิชัย
ครู

p02

นางวิจิตร ทาพลงาม
ครู

p02

นายสมควร มาลัย
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

p02

นางแสงดาว ศรีฐาน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

p02

น.ส.วนิชชา ทิพย์โชติ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

p02

น.ส.นุชรินทร์ ฤทธิจรจาก
ผู้ดูแลเด็ก

p02

น.ส.วิภาดา พัฒวัลย์
ผู้ดูแลเด็ก

p02

น.ส.มินตรา โคตรปัญญา
ผู้ดูแลเด็ก

p02

น.ส.วิไล พุทธบูรณ์
ผู้ดูแลเด็ก

p02

น.ส.เสาวนีย์ สีดามาตย์
ผู้ดูแลเด็ก

p02

น.ส.พนิดา ขุนทา
ผู้ดูแลเด็ก

p02

นางชัยเงิน อินทร์อุดม
ผู้ดูแลเด็ก

p02

น.ส.จามจุรี โคกสวะ
ผู้ดูแลเด็ก

p02

น.ส.กุลณัฐ รอบรู้
ผู้ดูแลเด็ก

backgroudkhamlo4

จัดการ : การอนุญาตใช้งาน Cookies

เว็บไซต์ www.khamlo.go.th มีการใช้งานเทคโนโลยีคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับคุกกี้ บนเว็บไซต์ของเรา โปรดศึกษานโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ก่อนใช้บริการเว็บไซต์ ได้ที่ลิงค์ด้านข้าง...